• Kiến thức bổ ích

  Vai trò của canh tác hữu cơ đối với sự phát triển bền vững của cây lúa
  Thứ sáu, 11:02 Ngày 28/09/2018

  Tóm tắt nghiên cứu

  Tên đề tài :Nghiên cứu so sánh biện pháp kỹ thuật canh tác vô cơ và hữu cơ cho việc ổn định năng suất lúa cao sản"

  Ảnh hưởng tương đối giữa biện pháp kỹ thuật canh tác vô cơ và hữu cơ tới năng và phẩm chất lúa cao sản Pusa Basmati-1 và độ phì nhiêu của đất được nghiên cứu thông qua thí nghiệm đồng ruộng vụ Kharif (Hè-Thu) 2001 tại Học Viện Nghiên Cứu Nông nghiệp Ấn Độ, New Delhi.

  Bón phân vô cơ ở mức 60 kg N + 30 kg P2O5 + 20 kg K2O ha-1 (50% NPK so với mức khuyến cáo) làm gia tăng năng suất lúa có ý nghĩa so với đối chứng. Năng suất lúa vẫn tiếp tục gia tăng với tốc độ giảm dần khi tăng mức phân bón tới mức 180 kg N + 90 kg P2O5 + 60 kg K2O ha-1 (150% NPK so với mức khuyến cáo). Vùi cây phân xanh Sesbania aculeate hoặc bón 10 tấn phân chuồng cho 1 hectare trước khi cấy làm tăng năng suất lúa tương đương với bón 50% NPK mức khuyến cáo. Trong khi đó bón kết hợp giữa phân chuồng (10 t ha-1) và cây phân xanh gia tăng năng suất lúa tương đương với bón 120 kg N + 60 kg P2O5 + 40 kg K2O ha-1 (100% NPK so với mức khuyến cáo). Bón phân vi sinh Blue green algae (BGA) và Phosphate solubilizing bacteria (PSB) hoặc 50% NPK với phân chuồng và phân xanh không làm gia tăng suất lúa có ý nghĩa so với bón phân chuồng và cây phân xanh. Các chỉ tiêu phẩm chất gạo như phần trăm gạo trắng, chều dài và chiều rộng hạt gao và tỷ lệ L/B (dài chia rộng) trước khi nấu không có khác biệt ý nghĩa giữa các nghiệm thức. Nhưng phần trăm gạo nguyên, chiều dài và chiều rộng hạt gao và tỷ lệ L/B (dài chia rộng) sau khi nấu có khuynh hướng gia tăng ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ. Bón phân vô cơ ở liều lượng cao nhất 150% NPK cho năng suất lúa 4.5 t ha-1 và 0.68 % hàm lượng hữu cơ trong đất. Trong khi đó, bón kết hợp giữa phân chuồng, phân xanh và phân vi sinh cho năng suất lúa 5.2 t ha-1 và cung cấp 0.75 % hàm lượng hữu cơ trong đất... (Còn nữa)!

  New Delhi, Ấn Độ tháng 10/2002

  Th.S Nguyễn Văn Quyền

  Bình luận

  TOP